Ogólne Warunki Współpracy

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
wersja: 2.1 – obowiązująca od dnia 15.05.2023

DEFINICJE

1. „Capricorn” – agencja reklamowa z adresem rejestracji w Poznaniu, ul. Wagrowska 2/202, 61-369, należąca do KEYON Paweł Kubiak pod tym samym adresem rejestrowym; 2. „Kontrahent” – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która zleca Capricorn wykonanie Zamówienia; 3. „Strony” – Capricorn i Kontrahent; 4. „OWW” – niniejsze „Ogólne Warunki Współpracy”; 5. „Forma elektroniczna” – forma składania oświadczeń mająca postać korespondencji mailowej; 6. „Zamówienie” – zlecenie w formie pisemnej lub elektronicznej, złożone przez Kontrahenta, potwierdzone przez Capricorn – na wykonanie Produktu lub Usługi; 7. „Specyfikacja” – wytyczne na podstawie, których wykonywany jest Produkt lub Usługa; 8. „Wizualizacja” – komputerowa symulacja, możliwe bliskie oryginałowi przedstawienie finalnego produktu; 9. „Foto-próbka” – zdjęcie 1 sztuki finalnego produktu do akceptacji kontrahenta przed przystąpieniem do produkcji pełnego nakładu; 10. „Prototyp” – finalny produkt wykonany w nakładzie 1 sztuki do fizycznej oceny oraz akceptacji kontrahenta. 11. „Produkt” – towar końcowy wg. określonej specyfikacji lub projektu; 12. „Usługa” – praca wykonana wg. specjalizacji Capricorn; 13. „Oferta handlowa” – cenowe zestawienie (kosztorys) produktów, usług; 14. „Termin realizacji” – termin wykonania Zamówienia, ustalony indywidualnie pomiędzy Stronami; 16. „Przewoźnik” – firma kurierska lub inny podmiot, których celem jest dostarczenie gotowego przedmiotu zamówienia do Kontrahenta; 17. „Protokół odbioru” – protokół sporządzony przez Capricorn i podpisany przez Kontrahenta, bezpośrednio przy odbiorze Zamówienia, potwierdzający zgodność Przedmiotu Umowy z dokonanym Zamówieniem; 18. „Nośniki danych” – wszelkiego rodzaju urządzenia służące do przechowywania danych przekazywane Capricorn do wykonania zamówienia; 20. „Materiały” – komponenty i surowce potrzebne do wykonania Produktu lub Usługi; 21. „Montaż” – oddzielne zamówienie złożone przez Kontrahenta, na wykonanie Usługi montażu w wyznaczonym miejscu; 21. „Projekt” – projekt graficzny przeznaczony bezpośrednio do druku.

ZAWARCIE UMOWY 

1. Nawiązanie współpracy z Capricorn, odbywa się poprzez korespondencje mailową lub bezpośrednio w siedzibie firmy, poprzez przedstawiciela Capricorn. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga akceptacji obu Stron. 2. Kontrahent składając zamówienie akceptuje Ogólne Warunki Współpracy, w ich brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia zamówienia. 3. Zamówienia przyjmowane są: A) w formie pisemnej – np. poprzez podpisaną przez Kontrahenta notatkę; B) w formie elektronicznej – pod warunkiem wysłania informacji określonych w pkt. 4 na adres mailowy opiekuna handlowego. 4. Zamówienie powinno zawierać w szczególności: A) Imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie wraz z określeniem jej firmy, bądź nazwy organizacji w imieniu, której dokonuje Zamówienia. B) Określenie specyfikacji – w tym zwłaszcza ilości zamawianych sztuk, jeżeli pozwala na to przedmiot zamówienia. C) Określenie terminu, do którego, powinno zostać wykonane Zamówienie; 5. W przypadku uznania informacji w Zamówieniu za niewystarczające Capricorn zwróci się z prośbą o uzupełnienie Zamówienia wskazując, jakie dokładnie informacje/pliki/dane są potrzebne do realizacji Zamówienia. 6. Prośba o uzupełnienie informacji wskazana w pkt. 5, może być również wysłana przez Capricorn na późniejszym etapie współpracy, zwłaszcza w przypadku ujawnienia się okoliczności nieznanych w momencie składania zamówienia. 7. W przypadku zamówień o dużej wartości pieniężnej lub wątpliwości co do umocowania osoby składającej Zamówienie w imieniu Kontrahenta, zwłaszcza w przypadku złożenia Zamówienia elektronicznego, z adresu niezawierającego domeny Kontrahenta, Capricorn zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia osoby składającej Zamówienie. 8. Zawarcie niniejszej Umowy następuje w momencie wyrażenia zgody przez Capricorn na warunki otrzymanego Zamówienia mającego np. formę odpowiedzi na maila z Zamówieniem. Brak wskazanej zgody uniemożliwia zawarcie niniejszej Umowy. 9. Strony mogą ustalić inny moment zawarcia niniejszej Umowy, w szczególności.: moment podpisania wydrukowanej Umowy, moment akceptacji i podpisu faktury Proforma, moment podpisu faktury Zaliczkowej. 10. Wszelkie ustalenia poczynione w ramach negocjacji z działem sprzedaży bądź innymi pracownikami Capricorn, wymagają potwierdzenia wskazanego w pkt. 8, na analogicznych zasadach wskazanych w pkt. 3-7, w przeciwnym wypadku takie ustalenia nie są pojmowane jako zamówienie bądź zlecenie i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń. 11. Kontrahent poprzez zawarcie zaakceptowanie Formularza Zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Współpracy. 12. Kontrahent poprzez potwierdzenie Zamówienia w formie skanu podpisanego dokumentu lub pisemnego potwierdzenia za pośrednictwem wiadomości mailowej akceptuje warunki oraz potwierdza poprawność wszelkich danych na nim zawartych. 13. Ogólne Warunki Współpracy Capricorn są dostępne w siedzibie firmy i na stronie internetowej Capricorn: www.arcc.pl/ogolne-warunki-wspolpracy. 14. Wszelkie zmiany dokonywane telefonicznie, muszą zostać zgłoszone do Capricorn w formie pisemnej lub elektronicznej.


WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Capricorn wykonuje każde zamówienie na podstawie Specyfikacji zawartej w Zamówieniu, wyjątek stanowią Produkty lub Usługi wymagające opracowania Specyfikacji przez Capricorn. 2. Capricorn nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, błędy literowe, kolorystyczne lub różnicę w znakach graficznych plików przekazanych przez Kontrahenta służących do realizacji zamówienia oraz za odwzorowanie wydrukowanego koloru. Obowiązkiem Kontrahenta jest sprawdzenie plików i dostarczenie ich w bezbłędnej formie. 3. W przypadku konieczności wykonania przez Capricorn Projektu, koszt jego wykonania ponosi Kontrahent. Cena Projektu w zależności od dalszej realizacji zamówienia zostanie doliczona do całości zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Kontrahenta z wykonania Produktu lub Usługi na podstawie wykonanego Projektu, Kontrahent zapłaci za wykonany Projekt. 4. W zależności od złożonego zamówienia Capricorn wykonuje projekt poglądowy, produkcyjny lub projekt techniczny. 5. W przypadku dostosowania projektu i jednocześnie wykonania plików do produkcji (projekt produkcyjny) przez Capricorn, Kontrahent dopuszcza zmiany projektowe, wykonane z przyczyn technicznych, użytego Materiału i Nośnika Reklamy jak również zachowania odpowiedniej estetyki wykonywanej reklamy. Zmiany estetyczne dokonywane są wg. specjalizacji i zasad pracowników Capricorn. Mają one zastosowanie w przypadku braku projektu produkcyjnego dla danej pracy, ze strony Kontrahenta. 6. Kontrahent wyraża zgodę na możliwość ewentualnych zmian projektowych wykonanych przez Capricorn na etapie wykonania Produktu, Usługi wynikających z przyczyn technicznych użytego Nośnika Reklamy. 7. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia Projektu przed jego umieszczeniem na Nośniku Reklamy. Capricorn ponosi odpowiedzialność tylko za błędy powstałe na etapie projektowania, które zostały wskazane przez Kontrahenta do poprawy. Wskazanie pod rygorem nieważności następuje w formie pisemnej. 8. Zmiany Projektu mogą być zgłaszane przez Kontrahenta wyłącznie w formie pisemnej albo elektronicznej, do momentu przekazania Projektu do realizacji pod rygorem nieważności. 9. Kontrahent ponosi dodatkowe koszty związane z wykonaniem projektu w przypadku: A) Powtórnego przekazywania danych do projektu. B) Każdorazowej zmiany w projekcie, ustalanej dodatkowo w trakcie pracy nad projektem. C) Zmian wzorca, kolorów, prototypu, nośnika. 

MATERIAŁY

1. Produkt i Usługa wykonywane są z materiałów wskazanych przez Kontrahenta, szczegółowo wymienionych w Ofercie handlowej lub Specyfikacji. W przypadku niewskazania przez Kontrahenta, Materiałów z jakich ma być wykonane Zamówienie, Capricorn wykona Zamówienie z Materiałów ogólnie stosowanych na rynku. 2. W przypadku braku Materiałów do wykonania Zamówienia wskazanych przez Kontrahenta, Capricorn powiadomi Kontrahenta o braku materiałów oraz wezwie do wskazania zamienników. W przypadku niewskazania przez Kontrahenta zamienników w terminie 24 godzin od chwili poinformowania Kontrahenta przez Capricorn, Kontrahent wyraża zgodę na zastosowanie zamienników Materiałów mieszczących się w podobnej normie jakościowej. Okres oczekiwania na informację od Kontrahenta dotyczącą zamienników jest wliczany do czasu realizacji umowy. 3. Capricorn nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy w przypadku wykonania Zamówienia z materiałów przekazanych przez Kontrahenta, w szczególności za uszkodzenia, zabrudzenia, które zostaną ujawnione podczas produkcji. Capricorn powiadomi Kontrahenta o wykrytych wadach przekazanych Materiałów oraz wezwie do zajęcia stanowiska w sprawie dalszej produkcji. Powiadomienie nastąpi telefoniczne, faksem lub za pomocą poczty e-mail. Okres oczekiwania na zajęcie stanowiska przez Kontrahenta jest wliczany do czasu realizacji Zamówienia. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez Kontrahenta w terminie 24 godzin uważa się, że Kontrahent wyraził zgodę na kontynuowanie realizacji Zamówienia. 

PRODUKT

1. Capricorn wykonuje gotowe produkty do zastosowań reklamowych, użytkowych i ekspozycyjnych. Wśród nich znajdują się standardowe pozycje jak również produkty wykonywane na indywidualne zamówienie. 2. Capricorn wykonuje własne Produkty, korzystając w niektórych przypadkach z usług podwykonawców. 3. Capricorn w zależności od Zamówienia może zaoferować przygotowanie Foto-próbki lub Prototypu. 4. Kontrahent ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi parametrami oferowanego Produktu przez Capricorn. 5. Gabaryty, cechy, forma i wymiary produktu zostały zaakceptowane przez Kontrahenta. 

USŁUGA

1. Usługę Capricorn określa samą czynność wykonywanej pracy dla Kontrahenta. Usługa stanowi dla Capricorn tylko i wyłącznie wykonywaną pracę zgodną ze specyfikacją maszyn i urządzeń lub specjalizacji pracy ludzkiej. 2. Kontrahent może wskazać zalecenia dotyczące wykonania usługi, przed jej wykonaniem. W trakcie i po realizacji usługi, ew. zmiany nie mogą mieć miejsca, chyba że będą dodatkowo płatne a proces realizacji na to pozwoli. 3. Kontrahent oznajmia, iż zapoznał się i akceptuje parametry materiałów, produktów i specyfikację wykonania danej usługi. 4. Wykonanie usługi przebiega w oparciu o dane przekazane przez Kontrahenta. Capricorn nie jest zobowiązany do oceny ich prawidłowości, celowości i wymogów specyfikacyjnych Kontrahenta. 

PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że jeżeli w ramach realizacji zamówienia brakuje informacji czy chodzi o kwotę “netto” lub “brutto” to mają na myśli wartość netto. 2. Capricorn uzależnia wykonanie Zamówienia od dokonania zapłaty w wysokości 100% należności albo od wystawienia faktury terminowej, lub na indywidualnych 3. W przypadku, zmiany przedmiotu zamówienia po Zawarciu Umowy – Capricorn informuje Kontrahenta o ewentualnej konieczności dokonania dodatkowej zapłaty/wystawienia dodatkowej faktury terminowej przed zaakceptowaniem jakichkolwiek zmian. 4. Capricorn rozpoczyna prace na poczet Zamówienia, w momencie zaksięgowania płatności przez wpłatę gotówkową bądź przelew bankowy. 5. Po upływie terminu 7 dni roboczych od dnia dokonania przelewu bankowego Umowa zostaje zawarta, chyba że Capricorn zwróci uiszczoną przez Kontrahenta kwotę zapłaty przed upływem wskazanego terminu. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Capricorn kwota wpłacona w zw. z wykonaniem Zamówienia będzie zwrócona w pojedynczej wysokości lub potrąconej o ewentualne Koszty związane z podjęciem przygotowań do wykonania Zamówienia.7. W przypadku wykonania przez Capricorn Projektu, który nie będzie wdrożony do produkcji oraz zrezygnowania przez Kontrahenta z dalszej współpracy, Kontrahent zapłaci za wykonany Projekt w terminie 7 dni od dnia wykonania projektu. Do momentu zapłaty przez Kontrahenta, Capricorn zachowuje wszelkie autorskie prawa majątkowe z nim związane, jak również odmawia jego wydania. 8. W przypadku zmian dokonywanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia cena wskazania w kosztorysie może ulec odpowiednio zmianie w zależności od: A) Konieczności wykonania dodatkowych prac nie objętych kosztorysem; B) Zmiany cen materiałów koniecznych do wykonania umowy. 9. Ekspresowe wykonanie Zamówienia wiąże się z dodatkowymi kosztami, które Kontrahent winien potwierdzić w terminie 24h – o ile istnieje taka możliwość. W innym przypadku wymóg ekspresowego wykonania Zamówienia uznaje się za nieważny. 10. W przypadku, gdy Kontrahent nie uregulował wcześniejszych zobowiązań z tytułu płatności, Capricorn ma prawo wstrzymać się z realizacji świadczenia do momentu uregulowania przez Kontrahenta całej należności. 11. W przypadku nieuregulowania przez Kontrahenta należności z tytułu wykonanego Zamówienia w terminie określonym z Kontrahentem Capricorn może dochodzić swoich należności na drodze sądowej, jak również może przekazać od- zyskanie należności firmie zewnętrznej. Wszelkie koszty poniesione przez Capricorn w związku z windykacją należności obciążają Kontrahenta, na co ten wyraża zgodę i zobowiązuje się do ich zapłaty w terminie 7 dniu od momentu wezwania Kontrahenta do zapłaty. 12. Capricorn, ma prawo do wystawienia Noty Księgowej wraz z Notą Odsetkową w sytuacji braku płatności w terminie wyznaczonym na Fakturze rozliczeniowej. Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2020 poz. 935; dawniej „ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) wysokość noty obciążeniowej może być następująca: 40 euro – przy roszczeniu nie przekraczającym 5 000 złotych, 70 euro – przy roszczeniu wyższym od 5 000 złotych, ale niższym niż 50 000 złotych, 100 euro – przy roszczeniu równym lub wyższym od 50 000 złotych. 12. Odmowa przez Kontrahenta odbioru Przedmiotu umowy powoduje obowiązek zapłaty przez Kontrahenta na rzecz Capricorn opłaty z tytułu składu w kwocie stanowiącej równowartość 0,1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 13. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane winą Capricorn, nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości Zamówienia. 14. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Capricorn. 15. Wycena przygotowana przez firmę Capricorn jest ważna przez okres 7 dni, chyba, że Kontrahent jest poinformowany o innym okresie jej ważności w wiadomości pod Ofertą handlową. 16. Kontrahent zapłaci wynagrodzenie w formie przelewu na rachunek bankowy zgodnie z przesła- nym dokumentem rozliczeniowym.

TERMIN REALIZACJI

1. Wykonanie zlecenia uzależnione jest od: A) otrzymania wpłaty oraz B) otrzymania informacji o których mowa w pkt. 4 i 5 Sekcji Zawarcie umowy, oraz C) ewentualnego otrzymania przez Capricorn finalnego projektu do produkcji, jeżeli dla danego Zamówienia jest to wymagane. 2. W przypadku konieczności dostosowywania projektu do produkcji, Capricorn wyznacza termin z możliwością 5-dniowej fazy wdrożenia projektu. 3. Za standardowy termin realizacji należy przyjąć od. 7 do 14 dni roboczych dla produktów katalogowych oraz ok. 21 dni roboczych dla produktów produkowanych pod indywidualne zamówienie i specyfikację. Termin realizacji może

ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od Capricorn w sytuacjach dużego obłożenia na produkcji. Termin realizacji wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po podpisaniu umowy i które są niezależne od Capricorn. Dotyczy to również sytuacji, w których okoliczności te wystąpią z winy dostawców. O zaistnieniu tego typu sytuacji Capricorn niezwłocznie poinformuje Kontrahenta, przy czym ma obowiązek określić najszybszy, możliwy termin realizacji wstrzymanego Zamówienia. 4. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany z pracownikiem Capricorn. 5. Termin realizacji jest liczony od dnia wpłynięcia zamówienia ze wszystkimi potrzebnymi do jego wykonania informacjami, a w szczególności projektem produkcyjnym, które to zostały zatwierdzone przez pracownika Capricorn. 6. Termin dostawy wydłuża się o czas, w przeciągu którego Kontrahent opóźniał wywiązanie się ze swoich powinności lub zmieniał zakres Zamówienia. 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane winą osób trzecich, nagłymi przypadkami losowymi, siła wyższą oraz innymi niezawinionymi przez Capricorn przyczynami.

DOSTAWA I MAGAZYNOWANIE

1. Kontrahent może zlecić Capricorn transport, dodatkową opcję sprawdzenia przy kurierze oraz ubezpieczenie przesyłki na czas transportu. Capricorn podejmie się w/w czynności tylko w przypadku jasnego, pisemnego lub elektronicznego zlecenia Kontrahenta. Kontrahent ma prawo do jednej bezpłatnej wysyłki paczki na adres znajdujący się na terenie Polski. Kontrahent w porozumieniu z Capricorn może osobiście odebrać przedmiot Zamówienia jak również ustalić innego przewoźnika, jednak Capricorn może odmówić pokrycia kosztów takiej przesyłki. 2. Przechowywanie bądź późniejsza wysyłka prac na wyraźne polecenie lub z winy Kontrahenta odbywa się na jego koszt i ryzyko. Capricorn nie odpowiada za towar nie odebrany przez Kontrahenta w przeciągu 14 dni. 3. W przypadku skorzystania przez Kontrahenta z przewoźnika niewymienionego w pkt. 1, Kontrahent przejmuje na siebie ryzyko związane z zaginięciem towaru bądź jego uszkodzeniem podczas transportu z chwilą przekazania go takiemu Przewoźnikowi. 4. Capricorn nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika. 5. Wykonane prace są standardowo pakowane, w zależności od nośnika na jakim zostały wykonane oraz od ich gabarytów. Jeśli Kontrahent preferuje inny sposób, konieczne jest dostarczenie szczegółowych wytycznych co do składania i pakowania gotowych prac.

REKLAMACJE

1. Reklamacja stosowana jest w przypadku wadliwie wykonanej usługi lub wad produktu, które odbiegają w znaczącym stopniu od standardów stosowanych w Capricorn. 2. Reklamacji nie uwzględnia się z przyczyn działań czynników zewnętrznych nietypowych zaistniałych sytuacji, nieszczęśliwych wypadków, aktów wandalizmu. 3. Kontrahent niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdza jego stan co do: ilości, usterek (braków, cech), jakości i zagwarantowanych właściwości. Oczywiste braki należy reklamować w Capricorn w ciągu 72 godzin od otrzymania towaru, poprzez pisemne lub elektroniczne zawiadomienie, pod rygorem nieuznania reklamacji. 4. Podstawą reklamacji Materiału, Produktu jest zwrot reklamowanego towaru do siedziby firmy, po uprzednim udokumentowaniu jego niezgodności. Capricorn. nie przyjmuje zwrotów nie omówionych przed ich dostarczeniem. 5. Capricorn nie zwraca kosztów dostarczenia reklamowanego towaru, chyba że Strony postanowią inaczej. 6. Przyjęcie reklamacji jest możliwe tylko i wyłącznie po dokonaniu zapłaty za wykonane Zamówienie. 7. W przypadku uznania reklamacji Capricorn może zwrócić część zapłaty lub dostarczyć towar wolny od wad, koszty wysłania przedmiotu wolnego od wad ponosi Capricorn. 8. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru, nie upoważnia do reklamowania całej dostawy. 9. Reprodukcje kolorowe we wszystkich metodach druku –nie podlegają reklamacji w przypadku nieznacznych odchyleniach od oryginału. To samo odnosi się do porównywania odbitek próbnych z drukiem nakładu. 10. Wszelkie ustalenia Kontrahenta złożone w innej formie aniżeli pisemnej i elektronicznej, nie będą rozpatrywane w przypadku reklamacji.

GWARANCJA

1. Gwarancja na wybrany Produkt czy Usługę Capricorn, wymaga sporządzenia oddzielnej Umowy Gwarancyjnej, precyzującej parametry, specyfikę użytkowania i terminy ew. napraw gwarancyjnych. Brak zawarcia Umowy Gwarancyjnej skutkuje brakiem gwarancji. 2. Gwarancji nie podlegają elementy zniszczone na skutek nie umiejętnego użytkowania, zużycia wskutek mechaniczny, działania czynników zewnętrznych, bądź też niewłaściwego montażu przez Kontrahenta. 3. W stosunku do przedsiębiorców wyłączona jest Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art.558 par.1 Kodeksu Cywilnego).

ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

1. Kontrahent nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów będących rezultatem wykonania przez Capricorn Zamówienia Kontrahenta, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: A) Kontrahent wpłaci pełną kwotę Zamówienia i nie będzie posiadał żadnych zaległości finansowych względem Capricorn (również w formie odsetek oraz zaległości finansowych z innych projektów). B) Capricorn powiadomi Kontrahenta o zakończeniu prac nad Zamówieniem. 2. Kontrahent wyraża zgodę na wykorzystanie przez Capricorn przedmiotu Zamówienia w celach reklamowych, tj. promocji firmy w Social Mediach oraz na Stronie internetowej Capricorn (www.arcc.pl) i jej podstronach.

OGÓLNE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. Kontrahent ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego Zamówienia zostały naruszone prawa osób trzecich. Kontrahent zwolni Capricorn ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw. 2. Capricorn nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców. Jak również odpowiedzialności z tytułu siły wyższej.

KLAUZULA RODO 

1. Firma KEYON Paweł Kubiak, ul. Wagrowska 2/20, 61-369 Poznań jest administratorem danych kontrahentów. Z administratorem danych można kontaktować się: A) pod wyżej wskazanym adresem korespondencyjnym; B) pod adresem poczty elektronicznej: rodo@arcc.pl; C) telefonicznie: +48 602-448-447;

2. Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez administratora w następujących celach: A) realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy; B) dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy; C) realizacji celów marketingowych (art.6 ust.1 lit. a RODO); D) realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia; E) realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie; F) realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego; G) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy. 3. Administrator udostępnia dane osobowe kontra- hentów w następujących przypadkach: A) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, innym organom państwowym; B) operatorom pocztowym, firmom kurierskim. 4. Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobo- wych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.: A) usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych; B) usług księgowych; C) obsługi poczty tradycyjnej, recepcji; D) usług prawnych i doradczych. 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: A) do dostępu (art. 15 RODO); B) do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO); C) do sprostowania (art. 16 RODO); D) do usunięcia danych (art. 17 RODO); E) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), gdy: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, doustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 6) do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 7) do sprzeciwu (art. 21 RODO). 6. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, oso- ba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z admini- stratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Pre- zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontak- tować się w następujący sposób: A) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; B) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Kontrahent może wyrazić zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej na objęcie go inną wersją Ogólnych Warunków Współpracy. 2. Treść Ogólnych Warunków Współpracy może być modyfikowana ustaleniami Stron, jeżeli obie Strony wyrażą na nie zgodę, przy czym zgoda ta musi mieć formę pisemną lub elektroniczną i wyraźnie wskazywać treść przedmiotowych ustaleń. 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 4. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, maksymalnie zbliżone do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą Umową, Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji. 6. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia negocjacji, spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Capricorn. Miesięczny termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia doręczenia pozywanej Stronie wezwania do rozpoczęcia negocjacji. Strony mogą przedłużyć miesięczny termin negocjacji o wspólnie uzgodniony okres.